1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Pałacu Ojrzanów w Ojrzanowie przy ul. Tarczyńskiej 1.
 2. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do hotelu (z góry).
 3. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.
 4. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawiennictwa się do godziny 18.00 w dniu rezerwacji, Hotel zastrzega sobie prawo do zwolnienia pokoju bez informowania o tym Gościa lub w przypadku posiadania numeru karty Gościa, do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową.
 5. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
 6. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 7. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00.
 8. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 9. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 10. Zatrzymanie pokoju po godzinie 13.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 11. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 12. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 13. Hotel ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 14. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 15. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu hotelowego.
 16. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
 17. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, zgasić światło, zamknąć  krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a kartę wejściową pozostawić w recepcji.
 18. Za zagubienie karty wejściowej pobierana jest opłata 50 zł netto.
 19. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 20. Palenie tytoniu jest zabronione w całym budynku. Kara za palenie w budynku wynosi 1000 zł netto.
 21. Zabronione jest przetrzymywanie w pokoju ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
 22. Osoby niezameldowane w hotelu, mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7.00 do godz. 22.00.
 23. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-7.00.
 24. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.
 25. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym czy też Gości lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do

Administratorem danych osobowych dotyczących osób korzystających z usług Pałacu jest Pałac Ojrzanów

W jakim celu i na jakiej podstawie Pałac Ojrzanów będzie przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich lub usług gastronomicznych;
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Pałac Ojrzanów w związku ze szkodą poniesioną przez hotel, a wyrządzoną przez gościa hotelu lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Hotelu;
 • udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych(art. 86 Ordynacji Podatkowej);
 • zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu za pomocą monitoringu hotelowego;
 • spełnienie obowiązków statystycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej).

Dane osobowe będą przetwarzane także w celach marketingowych administratora danych.

Pałac Ojrzanów będzie przekazywać dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Pałac Ojrzanów w tym:

 • podmiotom świadczącym usługi informatyczne i dostarczającym oprogramowanie,
 • firmom świadczącym usługi doradcze oraz kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego

Ponadto Pałac Ojrzanów będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Pałac Ojrzanów będzie przetwarzać dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Każda osoba, która uważa, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (GIODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Tel: 608 275 448

E-mail: kontakt@palac-ojrzanow.pl